Học tập
Học tập
tính tương tác
Tính tương tác
theo dõi
Theo dõi
đạt mục tiêu
Đạt mục tiêu
How programming help you?

Everybody in this country should learn to program a computer, because it teaches you how to think. 

Mạng xã hội