Các khóa học tại Kampus.vn

Java

Java là ngôn ngữ lập trình máy tính có tính chất hướng đối tượng (Object-oriented programming, viết tắt: OOP). Bắt đầu với Java là một tảng tốt để bạn có thể tìm hiểu những kiến thức về lập trình nói chung và lập trình hướng đối tượng nói riêng. Trên cơ sở đó, đây là bước đệm để bạn có thể đến với các khóa học lập trình Android một cách dễ dàng theo lộ trình của kampus.
Loading...